CANADA. 2005. Rebecca.

“Tôi thường cố gắng tránh việc chụp ảnh ở những trạm xe buýt. Thường thì quá nhiều xe buýt cứ đến trước khi tôi có thể chụp được một bức ảnh. Nhưng tôi hài lòng về sự nỗ lực khi tạo ra bức ảnh này trong dự án NIAGARA”. Rebecca. Canada. 2015. © Alec Soth | Magnum Photos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s